Flow meter เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี อาหาร ยา พลังงาน เป็นต้น อัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสอบเทียบ Flow meter เพื่อให้แน่ใจว่าผลการวัดมีความถูกต้องแม่นยำ

การสอบเทียบ Flow meter คืออะไร ?

การสอบเทียบ Flow meter เป็นการเปรียบเทียบผลการวัดของ Flow meter กับผลการวัดของเครื่องมือวัดมาตรฐาน (Master instrument) ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง การสอบเทียบจะช่วยให้ทราบข้อผิดพลาด (Error) ของ Flow meter และสามารถปรับแก้ข้อผิดพลาดได้ ทำให้ผลการวัดมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการสอบเทียบ Flow meter

การสอบเทียบ Flow meter มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

  • ช่วยให้แน่ใจว่าผลการวัดมีความถูกต้องแม่นยำ ผลการวัดอัตราการไหลที่ถูกต้องแม่นยำมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ในการวัดอัตราการไหลของน้ำมันดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมัน ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการกลั่นน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย การสอบเทียบ flow meter ช่วยให้สามารถระบุข้อผิดพลาดของ flow meter และสามารถปรับแก้ข้อผิดพลาดได้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน flow meter ที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสอบเทียบ flow meter ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการวัดอัตราการไหลของสารเคมีในกระบวนการผลิตยา ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการผลิตได้อย่างเหมาะสม ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ความถี่ในการ Calibration

ความถี่ในการสอบเทียบ Flow meter ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของ flow meter สภาพแวดล้อมการใช้งาน และข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปกติแล้วควรสอบเทียบ flow meter ทุกปีหรือทุก 2 ปี แต่หากเครื่องวัดอัตราการไหลถูกใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิหรือความดันสูง หรือมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ควรสอบเทียบบ่อยขึ้น

วิธีการสอบเทียบ Flow meter

มีวิธีการสอบเทียบ Flow meter หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของ flow meter วิธีการสอบเทียบที่นิยมใช้มีดังนี้

  • การสอบเทียบแบบเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน (master instrument) เป็นวิธีการสอบเทียบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นการเปรียบเทียบผลการวัดของ flow meter กับผลการวัดของเครื่องมือวัดมาตรฐานที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

  • การสอบเทียบแบบย้อนกลับ (back-to-back) เป็นวิธีการสอบเทียบที่อาศัยการเปรียบเทียบผลการวัดของ flow meter กับผลการวัดของ flow meter อีกตัวหนึ่งที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

  • การสอบเทียบแบบเทียบกับปริมาตร (weighing method) เป็นวิธีการสอบเทียบที่อาศัยการชั่งน้ำหนักของของเหลวหรือก๊าซที่ไหลผ่าน flow meter ในช่วงเวลาที่กำหนด

การเลือกบริษัทสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหล

ในการเลือกบริษัทสอบเทียบ flow meter ควรพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการสอบเทียบ flow meter ประเภทต่างๆ ได้ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวังในการสอบเทียบ flow meter

ในการสอบเทียบ flow meter ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต flow meter และปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการสอบเทียบมีความถูกต้องแม่นยำ

สรุป

การสอบเทียบ flow meter เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าผลการวัดมีความถูกต้องแม่นยำ มีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยให้กระบวนการผลิตและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ในการสอบเทียบ flow meter ควรเลือกบริษัทสอบเทียบที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต flow meter และปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการสอบเทียบมีความถูกต้องแม่นยำ