หากคุณใช้งาน Ultrasonic flow meter แน่นอนว่าต้องเคยเห็นโหมดการแสดงผล POS, NEG และ NET ที่แสดงค่าพารามิเตอร์ของการไหลในระบบท่อ แต่มือใหม่อาจยังไม่ทราบว่าทั้ง 3 โหมดนี้มีความหมายและแตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้เราจะพาไปเรียนรู้ความหมายของโหมดต่าง ๆ  เหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถอ่านค่าบน Ultrasonic flowmeter ได้อย่างถูกต้องครับ

ทำความรู้จักโหมดการนับ POS, NEG และ NET

โหมดการนับ เป็นการกำหนดการทำงานของอุปกรณ์ในการวัดและนับปริมาณการไหลของสารหรือของเหลวในท่อโดยให้ความสำคัญกับปริมาณการไหลที่มีส่วนบวก (POS) หรือมีการเพิ่มขึ้น, ปริมาณการไหลที่มีส่วนลบ (NEG) หรือมีการลดลง, และปริมาณการไหลสุทธิ (NET) หรือผลลัพธ์ของการหักลบระหว่าง POS และ NEG โดยโหมดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกและปรับการวัดการไหลตามความต้องการของการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

POS (Positive)

ใน Ultrasonic Flow Meter, POS หมายถึงการนับหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการไหลที่มีส่วนบวกหรือมีการเพิ่มขึ้น เช่น ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อไปยังทิศทางที่ต้องการ หรือปริมาณวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิต

โหมดการนับ-ultrasonic flow meter-pos-neg-net
ภาพที่ 1: ตัวอย่างโหมดการนับ POS

NEG (Negative)

NEG หมายถึงการนับหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการไหลที่มีส่วนลบหรือมีการลดลง เช่น ปริมาณน้ำที่ถูกส่งกลับหรือถูกคืน, หรือปริมาณวัตถุดิบที่ถูกนำออกจากกระบวนการผลิต

NET (Net)

NET หมายถึงผลลัพธ์สุทธิหรือจำนวนที่เหลือหลังจากหักลดความสัมพันธ์ระหว่าง POS และ NEG เช่น

หลักการของโหมดการนับ

ใน Ultrasonic flow meter ส่วนมากจะใช้ Trigger หรือสัญญาณที่เกิดจากการผ่านของเสียง ultrasonic เพื่อทำการวัดและนับปริมาณการไหล POS และ NEG โดยการทำงานมักจะเกิดตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. Trigger สำหรับนับค่า POS:
  • เมื่อเสียง ultrasonic ถูกส่งไปยังทิศทางที่ต้องการวัด และมีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านตัว Ultrasonic flow meter นั้น ๆ
  • Trigger จะถูกส่งเมื่อเสียง ultrasonic ถูกส่งออกไป และสะท้อนกลับมาตามทิศทางเดียวกัน
  • การส่ง Trigger เกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจจับการสะท้อนของเสียง ultrasonic เพื่อเปิดหรือเริ่มการนับปริมาณการไหลที่มีส่วนบวก (POS)
 2. Trigger สำหรับนับค่า NEG:
  • เมื่อมีการส่ง Trigger เพื่อนับค่า POS เสร็จสิ้นแล้ว
  • จะเริ่มต้นส่ง Trigger เพื่อนับค่า NEG เมื่อมีการตรวจจับการสะท้อนของเสียง ultrasonic ที่เป็นผลลัพธ์จากการไหลที่มีส่วนลดหรือเคลื่อนที่ถอยหลัง

สถานะและข้อมูลที่แสดงในโหมดการนับ

สถานะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดการไหลด้วยคลื่นเสียงใน Ultrasonic Flow Meter มีดังนี้

 1. ปริมาณการไหล (Flow Rate):
  • อัตราการไหลหรือ Flow rate ปริมาณของสารหรือของเหลวที่ไหลผ่านท่อในหนึ่งหน่วยเวลา ซึ่งสามารถวัดได้จากการนับจำนวนครั้งที่สัญญาณคลื่นเสียง ultrasonic ถูกส่งไปยังทิศทางที่ต้องการและถูกตรวจจับเมื่อสะท้อนกลับมา
 2. ความเร็วของการไหล (Flow Velocity):
  • ความเร็วของสารหรือของเหลวที่ไหลผ่านท่อในหนึ่งหน่วยเวลา เช่น เมตรต่อวินาที ซึ่งสามารถคำนวณได้จากปริมาณการไหลและพื้นที่ของท่อ
 3. ทิศทางการไหล (Flow Direction):
  • ทิศทางที่สารหรือของเหลวไหลผ่านท่อ เช่น ทิศทางบนหรือทิศทางล่าง ซึ่งสามารถกำหนดได้จากการตรวจจับการส่งและสะท้อนของสัญญาณ ultrasonic
 4. ความละเอียดในการวัด (Resolution):
  • ความสามารถในการแยกแยะปริมาณการไหลที่มีความแตกต่างกันในระดับที่สูง ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความแม่นยำของเครื่องมือและการปรับค่าต่าง ๆ ในระบบ
 5. ข้อมูลการเชื่อมต่อ (Communication Data):
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการควบคุมและการบันทึกข้อมูลการวัด
 6. สถานะของอุปกรณ์ (Device Status):
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์เอง เช่น อุณหภูมิ, ค่าการเรียบเรียง, หรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการวัด
 7. ข้อมูลการวัดเพิ่มเติม (Additional Measurement Data):
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไหล เช่น ความดัน, อุณหภูมิ, ความหนาแน่น, หรือความเข้มข้นของสารหรือของเหลวที่ไหลผ่านท่อ

สรุป

โดยสรุปแล้วการใช้งานโหมดการนับ POS, NEG, และ NET ใน Ultrasonic Flow Meter นั้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดและติดตามปริมาณการไหลที่มีความหมายแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมตามการใช้งานและความต้องการของระบบโดยรวม โดยในโหมดการนับจะแสดงข้อมูลของการวัดการไหล เช่น Flow rate, Velosity หรือ Flow direction โดยผู้ใช้งานสามารถกดเปลี่ยนโหมดการนับเพื่อดูค่าที่แตกต่างกันตามความต้องการ

1 thoughts on “POS, NEG, และ NET ที่แสดงใน Ultrasonic flow meter คืออะไร ?

 1. Pingback: Ultrasonic Flowmeter | เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค

Comments are closed.