หน่วย SI คืออะไร​ ?

หน่วย SI ย่อมาจาก International System of Units เป็นระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศที่ใช้กันทั่วโลก ประกอบด้วยหน่วยพื้นฐาน 7 หน่วย ดังนี้

 • เวลา: วินาที (s)
 • ความยาว: เมตร (m)
 • มวล: กิโลกรัม (kg)
 • กระแสไฟฟ้า: แอมแปร์ (A)
 • อุณหภูมิ: เคลวิน (K)
 • ปริมาณสาร: โมล (mol)
 • ความเข้มข้นของแสง: แคนเดลา (cd)

si base unit

หน่วย SI กับการวัดอัตราการไหล

อัตราการไหล คือ ปริมาณของของไหลที่ไหลผ่านจุดหนึ่งในหน่วยเวลาโดยหน่วย SI ของอัตราการไหล คือ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (m³/s)

อ่านเพิ่มเติม: หน่วยอัตราการไหลและการแปลงหน่วย | Flow Rate Unit

ตัวอย่าง

 • น้ำไหลผ่านท่อด้วยอัตรา 10 m³/s หมายความว่า มีน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร ไหลผ่านท่อใน 1 วินาที

หน่วยอื่นๆ ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหล

การแปลงหน่วย SI

เราสามารถแปลงหน่วย SI ของการวัดอัตราการไหลจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งได้โดยใช้สูตร

หน่วยปลายทาง = หน่วยต้นทาง * อัตราส่วนการแปลง

ตัวอย่าง

 • แปลง 10 m³/s เป็น L/s
L/s = 10 m³/s * 1000
L/s = 10000 L/s

แปลงหน่วย SI ผ่านเว็บไซต์

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คุณสามารถแปลงหน่วย SI ผ่านเว็บไซต์ www.unitconverters.net ง่ายๆ เพียงระบุค่าที่ต้องการแปลง

แปลงหน่วย si-unit converter

แหล่งอ้างอิง : en.wikipedia.org

 

2 thoughts on “หน่วย SI คืออะไร ? ระบบหน่วยวัดระดับสากล

 1. Pingback: หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m3/h) คืออะไร ?

 2. Pingback: LPM (Liter per minute) หน่วยวัดอัตราการไหลลิตรต่อนาที

Comments are closed.