Electromagnetic Flowmeter เป็นอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของไหล เช่น น้ำ น้ำเสีย ก๊าซ สารเคมี ซึ่งมีข้อดีในการใช้งานหลายประการ เช่น เกิดแรงดันตกน้อย รองรับการติดตั้งทับท่อขนาดใหญ่ Flowmeter Magnetic เป็น Flow meter อีกหนึ่งประเภทที่ควรเลือก