Flow meter ที่ทำจากแก้ว(Glass) สามารถใช้วัดอัตราการไหลของของไหลประเภทต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลว อุณหภูมิ และความดันของของเหลว

อ่านต่อ